Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 10. D. Writing có đáp án

  • 391 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

The people watched the game. None of them will ever forget it.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dịch: Mọi người đã xem trận đấu. Không ai trong số họ sẽ quên nó.


Câu 2:

Quang is very good at drawing. His father is a famous painter.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dịch: Quang có bố là họa sĩ nổi tiếng, vẽ rất giỏi.


Câu 3:

That’s the man. I told you about him yesterday.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dịch: Đó là người đàn ông. Tôi đã nói với bạn về anh ấy ngày hôm qua.


Câu 4:

He drives more carelessly than he used to.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dịch: Anh ấy lái xe bất cẩn hơn trước đây.


Câu 5:

No one in our club can speak English as fluently as Mai.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dịch: Không ai trong câu lạc bộ của chúng tôi có thể nói tiếng Anh trôi chảy như Mai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận