Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 11. A. Phonetics and Speaking có đáp án

  • 404 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.


Câu 2:

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 2.


Câu 3:

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 2.


Câu 4:

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.


Câu 5:

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận