Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 12. D. Writing có đáp án

  • 293 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Australians use English as their mother tongue so they are native speakers.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Because + mệnh đề: bởi vì

Dịch: Người Úc nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ nên họ là người bản xứ.


Câu 2:

New Zealand and Australia are both surrounded by the sea.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Both…and: cả…và…

Be surrounded by: được bao bọc bởi

Dịch: Cả New Zealand and Australia đều được bao bọc bởi biển.


Câu 3:

It is interesting to study tourism.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

It is + adj + to V = Thật là như thế nào khi làm gì

Dịch: Học du lịch thật thú vị.


Câu 4:

Although Singapore is a developed country, it is not polluted by industry

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

although + mệnh đề = despite + N: mặc dù

Dịch: Dù là một đất nước phát triển, Singapore không bị ô nhiễm bởi công nghiệp


Câu 5:

He hasn’t got his hair cut for two months.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thì hiện tại hoàn thành với trạng từ “for”

Dịch: Đã 2 tháng rồi anh ta không cắt tóc.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận