Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 2. A. Phonetics and Speaking có đáp án

  • 663 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án D phát âm là /aɪ/. Các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đáp án A phát âm là /ɪ/. Các đáp án còn lại phát âm là /e/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án D phát âm là /e/. Các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án D phát âm là /ɪ/. Các đáp án còn lại phát âm là /aɪ/


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đáp án B phát âm là /ə/. Các đáp án còn lại phát âm là /ei/


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận