Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 2. B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 938 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Find the odd one out A, B, C or D.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án D là danh từ, các đáp án còn lại là tính từ


Câu 2:

Find the odd one out A, B, C or D.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đáp án A là động từ, các đáp án còn lại là các từ nối


Câu 3:

Find the odd one out A, B, C or D.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án D là tính từ, các đáp án còn lại là động từ


Câu 4:

Find the odd one out A, B, C or D.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đáp án B là tính từ, các đáp án còn lại là danh từ chỉ các vấn đề sức khoẻ


Câu 5:

Choose the best answer (A, B, C or D).

We should try to keep everything around us clean and then flu will find it … to spread.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Find st + ADJ: thấy cái gì thế nào

Dịch: Chúng ta nên cố gắng giữ cho mọi thứ xung quanh mình sạch sẽ và khi đó bệnh cúm sẽ khó lây lan.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận