Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 2. C. Reading có đáp án

  • 625 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

When we are resting, we don’t burn calories.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào câu: You use calories all the time, even when you are resting.

Dịch: Bạn sử dụng calo mọi lúc, ngay cả khi bạn đang nghỉ ngơi.


Câu 3:

Reading uses as many calories as writing.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào câu: Reading, sleeping, sitting and sunbathing all use about 60 calories an hour.

Dịch: Đọc sách, ngủ, ngồi và tắm nắng đều sử dụng khoảng 60 calo một giờ.


Câu 4:

The calories we burn for eating and washing up are the same.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào câu: Very light activities use 75 calories. Examples are eating, writing, knitting, shaving, driving and washing up.

Dịch: Các hoạt động rất nhẹ sử dụng 75 calo. Ví dụ như ăn, viết, đan lát, cạo râu, lái xe và giặt giũ.


Câu 5:

Sunbathing uses more calories than driving.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào câu: Reading, sleeping, sitting and sunbathing all use about 60 calories an hour. Very light activities use 75 calories. Examples are eating, writing, knitting, shaving, driving and washing up.

Dịch: Đọc sách, ngủ, ngồi và tắm nắng đều sử dụng khoảng 60 calo một giờ. Các hoạt động rất nhẹ sử dụng 75 calo. Ví dụ như ăn, viết, đan lát, cạo râu, lái xe và giặt giũ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Linnnnnnnnnnnnnnnn
14:53 - 24/07/2023

như lòn