Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 3. B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 683 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer

You can help young children by … them to do homework before or after school.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Helpt sb to do st = giúp đỡ ai làm gì

Dịch: Bạn có thể giúp trẻ nhỏ bằng cách giúp chúng làm bài tập về nhà trước hoặc sau giờ học.


Câu 2:

We often organise concerts to … funds for poor children.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Raise funds = gây quỹ

Dịch: Chúng tôi thường tổ chức các buổi hòa nhạc để gây quỹ cho trẻ em nghèo.


Câu 3:

Vietnamese people have had the … of helping one another since the early days of the country.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dịch: Người Việt Nam ta đã có truyền thống đùm bọc lẫn nhau từ những ngày đầu dựng nước.


Câu 4:

A volunteer always helps other people willingly and … payment.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Without = mà không có

Dịch: Một tình nguyện viên luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và không cần trả tiền.


Câu 5:

It's a pity that I … 'Green Summer' programme last year.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cần dùng thì quá khứ đơn vì có “last year”

Dịch: Thật tiếc khi năm ngoái mình không tham gia chương trình 'Mùa hè xanh'.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

11 tháng trước

Đinh Khánh Thiên

Bình luận


Bình luận