Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 4. A. Phonetics and Speaking có đáp án

  • 585 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án D phát âm là /tʃ/. Các đáp án còn lại phát âm là /ʃ/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án D phát âm là /s/. Các đáp án còn lại phát âm là /ʃ/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đáp án B phát âm là /ʒ/. Các đáp án còn lại phát âm là /ʃ/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đáp án C phát âm là /ʒ/. Các đáp án còn lại phát âm là /ʃ/


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án D phát âm là /ʃ/. Các đáp án còn lại phát âm là /ʒ/


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Đinh Lê Lâm Phong
21:31 - 07/11/2022

lời giải thích sai dịch nguu