Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 4. A. Phonetics and Speaking có đáp án

  • 366 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đáp án C là âm câm các đáp án còn lại phát âm là /f/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đáp án C phát âm là /k/ các đáp án còn lại phát âm là /tʃ/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đáp án B phát âm là /ju/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đáp án A phát âm là /ʃ/ các đáp án còn lại phát âm là /k/


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đáp án A phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận