Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 4. C. Reading có đáp án

  • 549 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Some members of The Beatles studied music at school.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào câu: They were four boys from the north of England and none of them had any training in music.

Dịch: Họ là bốn chàng trai đến từ miền bắc nước Anh và không ai trong số họ được đào tạo về âm nhạc.


Câu 3:

The Beatles did not succeed with the songs by black Americans.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào câu: They started by performing and recording songs by black Americans and they had some success with these songs.

Dịch: Họ bắt đầu bằng việc biểu diễn và thu âm các bài hát của người Mỹ da đen và họ đã đạt được một số thành công với những bài hát này.


Câu 4:

The Beatles achieved great success with the song they had written.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào câu: Then they started writing their own songs and that was when they became really popular.

Dịch: Sau đó, họ bắt đầu viết những bài hát của riêng mình và đó là lúc họ trở nên thực sự nổi tiếng.


Câu 5:

Prior to The Beatles, it was usual for groups to write their own songs.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào câu: They were the first pop group to achieve great success from songs they had written themselves.

Dịch: Họ là nhóm nhạc pop đầu tiên đạt được thành công lớn từ những bài hát do chính họ sáng tác.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận