Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 5. B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 606 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the odd one word

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các đáp án A, C, D đều là những loại thịt


Câu 2:

Choose the odd one word

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các đáp án A, B, C đều là những loại đồ uống


Câu 3:

Choose the odd one word

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các đáp án A, B, C đều là những loại hoa quả


Câu 4:

Choose the odd one word

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các đáp án B, C, D đều là những loại thịt


Câu 5:

Choose the odd one word

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các đáp án A, B, D đều là những loại hoa quả


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận