Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 6. B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 505 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the odd one word

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các đáp án A, B, C đều là danh từ chỉ người


Câu 2:

Choose the odd one word

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các đáp án A, B, C đều là động từ về chủ đề giáo dục


Câu 3:

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence

Khue Van Palivilion is … as the symbol of Ha Noi city.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Be regarded as = được coi là

Dịch: Đình Khuê Văn được coi là biểu tượng của thành phố Hà Nội.


Câu 4:

Tom doesn’t know why many students pay a …. to the Temple of Literature before their exam.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Pay a visit to … = đến thăm

Dịch: Tom không biết tại sao nhiều học sinh lại đến thăm Văn Miếu trước kỳ thi của họ.


Câu 5:

The laboratory is ..................... to the main building.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Next to = bên cạnh

Dịch: Phòng thí nghiệm nằm cạnh tòa nhà chính.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận