Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 6. C. Reading có đáp án

  • 377 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

During skin testing, a large amount of bee venom is injected into the skin of your arm or upward back.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào câu: During skin testing, a small amount of allergen extract (in this case, bee venom) is injected into the skin of your arm or upper back.

Dịch: Trong xét nghiệm da, một lượng nhỏ phần dị ứng (ở đây là nọc ong) được trích vào da tay hoặc lưng trên.


Câu 3:

Skin test is safe and won't cause any serious reactions.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào câu: This test is safe and won't cause any serious reactions.

Dịch: Xét nghiệm này an toàn và sẽ không gây phản ứng gì nghiêm trọng.


Câu 4:

If you're allergic to bee stings, you'll develop a raised bump on your skin at the test site.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào câu: If you're allergic to bee stings, you'll develop a raised bump on your skin at the test site.

Dịch: Nếu bạn dị ứng với vết ong đốt, bạn sẽ mọc mụn ở chỗ kiểm tra.


Câu 5:

A blood sample is sent to a physical laboratory.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào câu: A blood sample is sent to a medical laboratory, where it can be tested for evidence of sensitivity to possible allergens.

Dịch: Một mẫu máu sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm y khoa, nơi nó được kiểm định nếu có kích ứng với các tác nhân gây dị ứng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận