Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 6. D. Writing có đáp án

  • 432 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Examinations were first (2) ....................... in China about three thousand years ago.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dịch: Các kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức ở Trung Quốc khoảng ba nghìn năm trước.


Câu 3:

Those who did well in the examination (3) ........................ to enter the government service.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dịch: Những người đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra được phép vào phục vụ chính phủ.


Câu 4:

Nowadays, the main (4) ........................ of examinations is to test how well a person understands the subjects which have been taught.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dịch: Ngày nay, mục đích chính của các kỳ thi là để kiểm tra mức độ hiểu của một người về các môn học đã được giảng dạy.


Câu 5:

They are also used to find how well students perform (5) ................ pressure.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dịch: Chúng cũng được sử dụng để tìm hiểu xem học sinh thể hiện tốt như thế nào dưới áp lực.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận