Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 8. B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 637 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Find which word does not belong to each group.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các đáp án B, C, D đều có nghĩa là mặc dù


Câu 2:

Find which word does not belong to each group.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các đáp án A, B, D đều có là các thể loại phim


Câu 3:

Find which word does not belong to each group.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các đáp án A, B, C đều có là các danh từ chỉ người


Câu 4:

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.

I was ……… to learn that the director of that gripping film has won the first prize.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dịch: Tôi đã thấy thú vị khi biết rằng đạo diễn của bộ phim hấp dẫn đó đã giành giải nhất.


Câu 5:

I have never felt as ………… as I did when I watched that horror film.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dịch: Tôi chưa bao giờ cảm thấy như một người bị sợ như tôi đã làm khi xem bộ phim kinh dị đó.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận