Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 9. A. Phonetics and Speaking có đáp án

  • 443 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án D trọng âm số 2. Các đáp án còn lại trọng âm số 1


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đáp án C trọng âm số 2. Các đáp án còn lại trọng âm số 1


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đáp án C trọng âm số 2. Các đáp án còn lại trọng âm số 1


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đáp án C trọng âm số 1. Các đáp án còn lại trọng âm số 2


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đáp án A trọng âm số 2. Các đáp án còn lại trọng âm số 1


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

6 tháng trước

Nguyễn Hữu Phúc Đạt

Bình luận


Bình luận