Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 9. D. Writing có đáp án

  • 423 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the sentence that has the same meaning as the first.

John is studying hard. He doesn’t want to fail the exam.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cấu trúc: In order (not) to + V = So as (not) to: để (không) làm gì

In order that + Clause

Dịch: John đang học chăm chỉ. Anh ấy không muốn thi trượt.


Câu 2:

Darwin/ who/ be/ famous/ English/ scientist/ develop/ theory/ evolution/.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Với câu hỏi liên quan đến mệnh đề quan hệ, ta cần lưu ý dấu phẩy.

Từ dấu phẩy ta đã loại luôn được A và B.

Đáp án C dùng thì không phù hợp (vì hành động quá khứ) nên cũng loại.

Dịch: Darwin, người từng là một nhà khoa học nổi tiếng, đã phát triển ra học thuyết tiến hóa.


Câu 3:

“Why don’t you have your room repainted?” said Robert to Lan.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

“Why don’t you…? => câu đề nghị => dùng động từ “suggest”

Dịch: "Tại sao bạn không sơn lại phòng của mình?" Robert nói với Lan.


Câu 4:

It was an interesting novel. I, therefore, stayed up all night to finish it.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dịch: Đây là một cuốn tiểu thuyết thú vị. Tôi, vì vậy, thức cả đêm để đọc nó.


Câu 5:

Mary doesn’t like sport. Her two brothers don’t, either.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Neither S1 nor S2 + V (chia theo S2): không cái này/ người này và cũng không cái kia/ người kia.

Dịch: Mary không thích thể thao. Hai anh trai của cô ấy cũng vậy.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận