Trắc nghiệm Tin 11 Python Bài 11. Kiểu danh sách có đáp án

  • 2079 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để khai báo một danh sách rỗng ta dùng cú pháp sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì danh sách rỗng kí hiệu là []


Câu 2:

Trong python, để khai báo một danh sách và khởi tạo sẵn một số phần tử ta dùng cú pháp nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cú pháp:

<tên danh sách> = [<danh sách phần tử, phân cách bởi dấu phẩy>]


Câu 3:

Để khởi tạo danh sách b có 5 phần tử 1, 2, 3, 4, 5 ta dùng cú pháp:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

b = [1, 2, 3, 4, 5]


Câu 4:

Để khởi tạo danh sách c gồm 100 số 0 ta dùng cú pháp:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

c = [0]*100


Câu 5:

Để thêm phần tử vào cuối danh sách ta dùng hàm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Để thêm phần tử vào cuối danh sách ta dùng hàm append().

Đáp án C là xóa tất cả các phần tử trong danh sách.

Đáp án B là xóa các phần tử cuối danh sách.

Đáp án D xóa phần tử theo giá trị chỉ định.


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trân Hồ

P

3 tuần trước

Phạm Phương Thúy

Bình luận


Bình luận