Trắc nghiệm Tin 6 Bài 17. Chương trình máy tính có đáp án

  • 607 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chương trình máy tính là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Chương trình máy tính là: Một tập hợp các lệnh viết bằng ngôn ngữ lập trình, thể hiện theo các bước của thuật toán để máy tính "hiểu" và thực hiện.


Câu 2:

Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua: Các lệnh viết bằng ngôn ngữ lập trình.


Câu 3:

Chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước sau: Nhận dữ liệu đầu vào, thực hiện các bước xử lí, đưa ra kết quả.


Câu 4:

Ngôn ngữ nào dưới đây không phải là ngôn ngữ lập trình?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ngôn ngữ nào dưới đây không phải là ngôn ngữ lập trình: Tiếng Pháp.


Câu 5:

Để viết chương trình cho máy tính, người lập trình sử dụng loại ngôn ngữ nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Để viết chương trình cho máy tính, người lập trình sử dụng loại ngôn ngữ lập trình.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận