Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 5 (có đáp án): Khai báo biến

  • 2762 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Khai báo nào sau đây đúng? 

Xem đáp án

Cấu trúc khai báo biến có dạng : var <danh sách biến> : < kiểu dữ liệu> ;

Trong đó danh sách biến được cách nhau bởi dấu phẩy.

Đáp án: A


Câu 2:

Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi: 

Xem đáp án

Trong khai báo biến, Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi dấu phẩy (,). Sau từ khóa var có thể khai báo nhiều danh sách biến khác nhau, tức là cấu trúc  <danh sách biến> : < kiểu dữ liệu> ;

Có thể xuất hiện nhiều lần.

Đáp án: B


Câu 3:

Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là: 

Xem đáp án

Trong Pascal, Cấu trúc khai báo biến có dạng : Var <danh sách biến> : < kiểu dữ liệu> ;

Trong đó :

+ danh sách biến được cách nhau bởi dấu phẩy.

+ Kiểu dữ liệu thường là một trong các kiểu dữ liệu chuẩn hoặc do người lập trình định nghĩa.

Đáp án: B


Câu 4:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa Var dùng để: 

Xem đáp án

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa Var dùng để khai báo biến. Mọi biến dùng trong chương trình đều cần khai báo tên và kiểu dữ liệu. Mỗi biến chỉ được khia báo một lần.

Đáp án: C


Câu 5:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản như thế nào?

Xem đáp án

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản là: Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình, biến là đại lượng có giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận