Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 12 (có đáp án): Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

  • 241 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

 “Một người dùng máy tính cá nhân để quản lí thu, chi của gia đình” thì chọn kiến trúc nào của hệ CSDL cho phù hợp?

Xem đáp án

Hệ CSDL tập trung là mà toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tại một máy hoặc một dàn máy. Người dùng từ xa có thể truy cập CSDL thông qua các phương tiện truyền thông. Có 3 kiểu kiến trúc tập trung: hệ cơ sở dữ liệu cá nhân, trung tâm, khách- chủ. Vậy “Một người dùng máy tính cá nhân để quản lí thu, chi của gia đình” là hệ CSDL tập trung.

Đáp án: A


Câu 2:

Em hãy cho biết ý kiến nào là đúng. Trong giờ ôn tập về hệ CSDL, các bạn trong lớp thảo luận rất hăng hái. Đề cập đến vai trò của máy khách trong hệ CSDL khách-chủ, có rất nhiều bạn phát biểu:

Xem đáp án

Bai trò của máy khách trong hệ CSDL khách-chủ là có quyền xin được cấp phát tài nguyên.

Đáp án: B


Câu 3:

CSDL đặt tại một máy, các thành phần của hệ QTCSDL tương tác với nhau tạo nên hệ thống gồm thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên, có trong kiến trúc hệ CSDL nào?

Xem đáp án

Hệ CSDL khách - chủ là các thành phần của hệ QTCSDL tương tác với nhau tạo nên hệ thống gồm thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên, hai thành phần này không nhất thiết phải cài đặt trên cùng một máy.

Đáp án: B


Câu 4:

Hệ thống đăng kí và bán vé máy bay sử dụng kiến trúc hệ CSDL nào? 

Xem đáp án

Hệ thống đăng kí và bán vé máy bay sử dụng kiến trúc hệ CSDL trung tâm. Hệ CSDL trung tâm là hệ CSDL được cài đặt trên máy tính trung tâm. Nhiều người dùng từ xa có thể truy cập CSDL này thông qua các thiết bị đầu cuối và các phương tiện truyền thông.

Đáp án: C


Câu 5:

Hãy chọn phát biểu đúng khi nói về hệ CSDL tập trung: 

Xem đáp án

Ưu điểm trong hệ CSDL khách-chủ: máy khách được bổ sung dễ dàng, Chi phí phần cứng có thể giảm, nâng cao khả năng thực hiện.

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận