Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 2: Lưu trữ và trao đổi thông tin có đáp án

  • 632 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các khối chức năng chính của máy tính hoạt động dưới sự hướng dẫn của:

Xem đáp án

Các khối chức năng chính của máy tính hoạt động dưới sự hướng dẫn của các chương trình do con người lập ra.

Đáp án: C.


Câu 2:

Chương trình máy tính là:

Xem đáp án

Chương trình máy tính là tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện.

Đáp án: B.


Câu 3:

Thiết bị dùng để di chuyển con trỏ trên màn hình là:

Xem đáp án

Chuột là thiết bị vào dùng để nhập dữ liệu. Chuột có chức năng di chuyển con trỏ trên màn hình.

Đáp án: B.


Câu 4:

Các thao tác lập luận, giải thích, phân tích, phán đoán, tưởng tượng, … của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?

Xem đáp án

Các hoạt động xử lí thông tin gồm:

- Thu nhận.

- Xử lí.

- Lưu trữ.

- Truyền

→ Các thao tác lập luận, giải thích, phân tích, phán đoán, tưởng tượng, … của con người được xếp vào hoạt động XỬ LÍ thông tin.

Đáp án: C.


Câu 5:

Các thao tác nói, chia sẻ, thông báo, tuyên truyền, biểu đạt, trò chuyện, … của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?

Xem đáp án

Các thao tác nói, chia sẻ, thông báo, tuyên truyền, biểu đạt, trò chuyện, … của con người được xếp vào hoạt động TRUYỀN.

Đáp án: D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận