Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 4: Cấu trúc lặp trong thuật toán có đáp án

  • 485 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Pascal sử dụng câu lệnh lặp nào sau đây để lặp với số lần chưa biết trước: 

Xem đáp án

Cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước: while <điều kiện> do

Đáp án: B.


Câu 3:

Cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước: 

Xem đáp án

Cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước:

while <điều kiện> do ; trong đó:

   + Điều kiện: thường là 1 phép so sánh

   + Câu lệnh: có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép.

Đáp án: D.


Câu 4:

Hoạt động nào sau đây lặp với số lần lặp chưa biết trước? 

Xem đáp án

Hoạt động học cho đến khi thuộc bài là lặp với số lần chưa biết trước vì không biết đến khi nào sẽ thuộc, chỉ cần biết thuộc sẽ dừng.

Đáp án: B.


Câu 5:

Cho biết câu lệnh sau Do thực hiện mấy lần trong đoạn chương trình sau:

   i := 5;

   While i>=1 do i := i - 1; 

Xem đáp án

Cho biết câu lệnh sau Do thực hiện 5 lần vì i = 5 mỗi lần kiểm tra i>=1 thì giảm i đi 1 đơn vị qua câu lệnh i := i - 1; vậy câu lệnh được thực hiện 5 lần.

Đáp án: C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận