Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 4: Trình bày thông tin ở dạng bảng có đáp án

  • 911 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai?

Xem đáp án

Bảng có thể cô đọng dữ liệu, thể hiện dưới dạng các con số, chữ, hình ảnh, kí tự,..

Đáp án: C.


Câu 2:

Nội dung của các ô trong bảng có thể chứa:

Xem đáp án

Dữ liệu trong bảng có thể được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau: kí tự, hình ảnh, …

Đáp án: D.


Câu 3:

Trong bảng biểu, muốn đẩy các ký tự bên phải điểm chèn qua phải một khoảng Tab

Xem đáp án

Trong bảng biểu, muốn đẩy các ký tự bên phải điểm chèn qua phải một khoảng Tab, ta thực hiện: Ấn tổ hợp phím Ctrl + Tab.

Đáp án:B.


Câu 4:

Để chia ô đang chọn trong bảng (Table) thành nhiều ô, ta dùng lệnh:

Xem đáp án

Để chia ô đang chọn trong bảng (Table) thành nhiều ô, ta dùng lệnh: Table - Split Cells.

Đáp án: C.


Câu 5:

Để chia nhỏ 1 ô trong Table, ta chọn ô sau đó:

Xem đáp án

Để chia nhỏ 1 ô trong Table, ta chọn ô sau đó: Chọn Table - Split Cells.

Đáp án: A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận