Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 5: Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản có đáp án

  • 475 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để định dạng đoạn văn bản em sử dụng các lệnh nào? 

Xem đáp án

Để định dạng đoạn văn bản em sử dụng các lệnh Page Layout/Page Setup.

Đáp án: C.


Câu 2:

Trong các thao tác dưới đây, thao tác nào không phải là thao tác định dạng đoạn văn bản? 

Xem đáp án

Thao tác chọn màu đỏ cho chữ không phải là thao tác định dạng đoạn văn bản.

Đáp án: A.


Câu 3:

Mục đích của định dạng văn bản là: 

Xem đáp án

Mục đích của định dạng văn bản là: 

+ Văn bản dễ đọc hơn 

+ Trang văn bản có bố cục đẹp

+ Người đọc dễ ghi nhớ các nội dung cần thiết 

Đáp án: D.


Câu 4:

Hãy sắp xếp mỗi chức năng ở cột bên trái với lệnh tương ứng ở cột bên phải.

Hãy sắp xếp mỗi chức năng ở cột bên trái với lệnh tương ứng ở cột bên phải. (ảnh 1)

Xem đáp án

+ Tạo bảng: Table→ Insert→ Table…

+ Thêm hàng, cột → Table→ Insert→ columns (rows)…

+ Xoá hàng, cột → Table→ Delete

+ Gộp ô → Table→ Merge Cells

+ Tách ô → Table→ Split Cells…

Đáp án : A


Câu 5:

Phím tắt dùng để thay thế trong hộp thoại Find and Replace là:

Xem đáp án

Phím tắt dùng để thay thế trong hộp thoại Find and Replace là Ctrl + H.

Đáp án: B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận