Trắc nghiệm Toán 3 Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (Phần 2) có đáp án

  • 282 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

9 × 5 = …..

Xem đáp án

Ta có: 9 × 5 = 45

Chọn D


Câu 2:

Một hộp có 9 cái cốc. Hỏi 2 hộp như thế có bao nhiêu cái cốc?

Xem đáp án

2 hộp có số cốc là: 

9 × 2 = 18 (cái cốc)

Chọn D


Câu 4:

Các cây bưởi trong vườn được trồng thành 7 hàng, mỗi hàng có 9 cây. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây bưởi?

Xem đáp án

Số cây bưởi trong vườn là:
9 × 7 = 63 (cây)

Chọn B


Câu 5:

18 : 9 = …

Xem đáp án

Dựa vào bảng chia 9, ta có: 18 : 9 = 2

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận