Trắc nghiệm Toán 3 Bài 14: Một phần mấy (Phần 2) có đáp án

  • 488 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hình nào dưới đây đã khoanh tròn 12 số quả cà chua?
Media VietJack

Xem đáp án

Trong hình ảnh có 4 quả cà chua nên12  số quả cà chua là 2 (quả)
Hình 1: khoanh tròn 2 quả cà chua.
Hình 2: khoanh tròn 1 quả cà chua.
Hình 3: không khoanh tròn quả cà chua nào.
Hình 4: khoanh tròn 3 quả cà chua.
Vậy hình đã khoanh tròn 12  số quả cà chua là hình 1.

Chọn A


Câu 2:

Trong các hình dưới đây, hình nào đã khoanh vào 15  số bông hoa?

Media VietJack

Media VietJack

Xem đáp án

Hình 1: có tất cả 6 bông hoa và đã khoanh vào 2 bông hoa nên không phải là hình đã khoanh vào 15  số bông hoa.
Hình 2: có tất cả 5 bông hoa và đã khoanh vào 1 bông hoa nên là hình đã khoanh vào 15  số bông hoa.
Hình 3: có tất cả 5 bông hoa và đã khoanh vào 2 bông hoa nên không phải là hình đã khoanh vào 15  số bông hoa.
Vậy Hình 2 là hình cần tìm.

Chọn B


Câu 3:

14 của 24 lít là bao nhiêu?

Xem đáp án

 14của 24 lít là:

24 : 4 = 6 (l).

Chọn C


Câu 4:

16 của 54 phút là bao nhiêu?

Xem đáp án

16 của 54 phút là:

54 : 6 = 9 (phút)

Chọn D


Câu 5:

Trong vườn nhà Mai có 16 con vịt, số con gà bằng 12  số con vịt. Hỏi trong vườn nhà Mai có tất cả bao nhiêu con vịt và con gà?

Xem đáp án

Số con gà trong vườn nhà Mai là:
16 : 2 = 8 (con)
Trong vườn nhà Mai có số con vịt và con gà là:
8 + 16 = 24 (con)

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận