Trắc nghiệm Toán 3 Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng (Phần 2) có đáp án

  • 258 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ dưới đây:
Media VietJack
Trong hình vẽ đã cho, những điểm ở giữa hai điểm A và F là:

Xem đáp án

Quan sát hình ta thấy, các điểm A, B, C, D, E, F cùng nằm trên một đường thẳng.
Có ba điểm D, C, E ở giữa hai điểm A và F.

Chọn A


Câu 2:

Hình vẽ sau có bao nhiêu điểm ở giữa hai điểm khác ?

Media VietJack

Xem đáp án

Quan sát hình ta thấy:
Ba điểm A, M, C là ba điểm thẳng hàng và điểm M ở giữa hai điểm A và C.
Ba điểm B, N, C là ba điểm thẳng hàng và điểm N ở giữa hai điểm B và C.
Vậy ta có hai điểm ờ giữa hai điểm khác là: điểm M ở giữa hai điểm A và C, điểm N ở giữa hai điểm B và C.

Chọn C


Câu 3:

Hình vẽ nào dưới đây mà điểm A không là điểm ở giữa hai điểm B và C?

Media VietJack

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ, ta thấy các điểm trên mỗi hình đều cùng nằm trên một đường thẳng nên chúng thẳng hàng, tuy nhiên chỉ có hình 4 là điểm A không nằm giữa B và C.

Chọn D


Câu 4:

Cho hình vẽ:
Media VietJack
Ba điểm nào sau đây là ba điểm thẳng hàng?

Xem đáp án

Quan sát hình ta thấy, trên hình có hai đường thẳng.
A, O, B cùng nằm trên một đường thẳng nên là ba điểm thẳng hàng.
C, O, D cùng nằm trên một đường thẳng nên là ba điểm thẳng hàng.
Còn A, O, C không cùng nằm trên một đường thẳng; A, O, D không cùng nằm trên một đường thẳng; C, O, B không cùng nằm trên một đường thẳng nên không thẳng hàng.

Chọn B


Câu 5:

Trung điểm của đoạn thẳng DE là điểm nào?

Media VietJack

Xem đáp án

Quan sát hình ta thấy điểm F ở giữa hai điểm D và E; DF = FE nên điểm F là trung điểm của đoạn thẳng DE.

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận