Trắc nghiệm Toán 3 Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông (Phần 2) có đáp án

  • 250 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ.
Media VietJack
Nối BC. Tứ giác ABCD có hình dạng nào trong các hình dưới đây?

Media VietJack

Xem đáp án

Hình thu được sau khi nối CB là:

Media VietJack
Vậy tứ giác ABCD có hình dạng giống như hình 2.

Chọn B.


Câu 3:

Trong hình sau đây, có bao nhiêu hình tứ giác?

Media VietJack

Xem đáp án

Có 3 hình tứ giác bao gồm:

Media VietJack

Chọn C


Câu 4:

Cho hình chữ nhật MNPQ. Điểm F nằm giữa đoạn M và N. Đoạn MF = 3cm, FN = 2cm, MQ = 4cm.
Chiều dài của hình chữ nhật MNPQ bằng?

Media VietJack

Xem đáp án

Đoạn thẳng MN dài là: 

3 + 2 = 5 (cm)
Ta thấy MN > MQ nên MN là chiều dài của hình chữ nhật MNPQ.
Vậy chiều dài của hình chữ nhật MNPQ bằng 5cm.

Chọn D.


Câu 5:

Trong hình vẽ sau, có bao nhiêu hình chữ nhật ?

Media VietJack

Xem đáp án

Các hình chữ nhật có trong hình là:
Media VietJack
Vậy trong hình có 4 hình chữ nhật.

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận