Trắc nghiệm Toán 3 Bài 23: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (Phần 2) có đáp án

  • 198 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 31 × 3 là:

Xem đáp án

Ta đặt phép tính:
Media VietJack
3 nhân 1 bằng 3, viết 3.
3 nhân 3 bằng 9, viết 9.
Vậy 31 × 3 = 93.

Chọn A


Câu 2:

33cm × 3 + 89cm =

Xem đáp án

33cm × 3 + 89cm = 99cm + 89cm = 188cm

Chọn D


Câu 3:

Mỗi lớp ở trường em có 12 bạn tham gia biểu diễn văn nghệ. Hỏi 6 lớp như vậy thì có bao nhiêu bạn tham gia biểu diễn văn nghệ?

Xem đáp án

6 lớp như thế thì có số bạn tham gia biểu diễn văn nghệ là:
12 × 6 = 72 (bạn)

Chọn B


Câu 4:

Mỗi tấm vải nhỏ có chiều dài 11m còn mỗi tấm vải lớn có chiều dài 23m. Hỏi 4 tấm vải nhỏ và 2 tấm vải lớn như thế có tổng chiều dài bằng bao nhiêu mét?

Xem đáp án

Tổng chiều dài 4 tấm vải nhỏ là:
11 × 4 = 44 (m)
Tổng chiều dài 2 tấm vải lớn là:
23 × 2 = 46 (m)
Tổng chiều dài tất cả các tấm vải là:
44 + 46 = 90 (m)

Chọn D


Câu 5:

Cho phép nhân: 28 × 3
Phép nhân đã cho có kết quả là bao nhiêu?

Xem đáp án

Ta thực hiện đặt phép tính:
Media VietJack
3 nhân 8 bằng 24, viết 4 nhớ 2.
3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8.
Vậy 28 × 3 = 84.

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận