Trắc nghiệm Toán 3 Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (Phần 2) có đáp án

  • 216 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả phép tính 82 : 2 là

Xem đáp án

Thực hiện phép tính:

Media VietJack
8 chia 2 được 4, viết 4.
4 nhân 2 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0.
Hạ 2 được 2, 2 chia 2 được 1, viết 1.
1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0.
Vậy 82 : 2 = 41.

Chọn A


Câu 2:

Cho phép tính: 72 : 3
Hỏi kết quả của phép tính đã cho là bao nhiêu?

Xem đáp án

Ta thực hiện đặt phép tính:
Media VietJack
7 chia 3 được 2, viết 2.
2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1.
Hạ 2; 12 chia 3 được 4, viết 4.
4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0.
Vậy 72 : 3 = 24.

Chọn D


Câu 3:

Em mua 84 cái nhãn vở và em đã dùng hết 14  số nhãn vở đó. Hỏi em còn lại bao nhiêu cái nhãn vở?

Xem đáp án

Số nhãn vở em đã dùng là:
84 : 4 = 21 ( cái)
Số nhãn vở em còn lại là:
84 – 21 = 63 ( cái)
Vậy số nhãn vở còn lại là 63 cái.

Chọn D


Câu 5:

Thương của phép chia 36 cho 3 bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đặt phép tính:
Media VietJack
3 chia 3 được 1, viết 1.
1 nhân 3 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0.
Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2.
2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0.
Vậy thương của phép chia 36 cho 3 bằng 12.

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận