Trắc nghiệm Toán 3 Bài 27: Giảm một số đi một số lần (Phần 2) có đáp án

  • 278 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Giảm 16 đi 4 lần ta thu được kết quả là

Xem đáp án

Giảm 16 đi 4 lần ta thu được kết quả là: 

16 : 4 = 4

Chọn A


Câu 3:

Lan có 18 con tem, số tem của Thắm bằng số tem của Lan giảm đi 3 lần. An có gấp đôi số tem của Thắm. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu con tem?

Xem đáp án

Số tem của Thắm là: 

18 : 3 = 6 (tem)
Số tem của An là: 

6 × 2 = 12 (tem)
Cả ba bạn có số tem là: 

18 + 6 + 12 = 36 (tem)

Đáp số: 36 con tem


Câu 4:

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 48kg đường, ngày thứ hai bán giảm đi so với ngày thứ nhất 2 lần. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Xem đáp án

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số kilogam đường là: 

48 : 2 = 24 (kg)
Cả hai ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là: 

48 + 24 = 72 (kg)

Chọn A


Câu 5:

Số 36 giảm đi 3 lần, sau đó giảm đi 4 lần nữa ta được kết quả bao nhiêu?

Xem đáp án

Theo đề bài, ta có:

36:3     :4     

Giảm 36 đi 3 lần ta được: 

36 : 3 = 12
Giảm tiếp 4 lần ta được: 

12 : 4 = 3

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận