Trắc nghiệm Toán 3 Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính (Phần 2) có đáp án

  • 233 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thùng thứ nhất chứa 151 lít dầu. Người ta đổ thêm vào thùng thứ nhất 121 lít dầu thì lúc này thùng thứ hai vẫn nhiều hơn thùng thứ nhất 148 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu?

Xem đáp án

Lúc sau thùng thứ nhất chứa số lít dầu là:
151 + 121 = 272 (l)
Thùng thứ hai chứa số lít dầu là:
272 + 148 = 420 (l)

Chọn C


Câu 2:

Trong hộp bánh có 28 cái bánh bao gồm bánh dâu và bánh cam. Số bánh cam là số nhỏ nhất có 2 chữ số. Số bánh dâu nhiều hơn bánh cam là:

Xem đáp án

Số nhỏ nhất có 2 chữ số là 10.
Do đó, số bánh cam là 10 cái.
Số bánh dâu là: 

28 – 10 = 18 (cái)
Số bánh dâu nhiều hơn bánh cam là: 

18 – 10 = 8 (cái)

Chọn A


Câu 3:

Tổng số tuổi của bố và anh là 47 tuổi. Tuổi bố là 35 tuổi, em ít hơn anh 5 tuổi. Số tuổi của em là:

Xem đáp án

Số tuổi của anh là: 

47 – 35 = 12 (tuổi)
Số tuổi của em là: 

12 – 5 = 7 (tuổi)

Chọn B


Câu 4:

Trong vườn có 14 cây xoài. Số cây bưởi gấp 2 lần số cây xoài. Tổng số cây trong vườn là:

Xem đáp án

Số cây bưởi là: 

14 × 2 = 28 (cây)
Tổng số cây trong vườn là: 

14 + 28 = 42 (cây)

Chọn D


Câu 5:

Lớp 4A có 15 học sinh nữ, 18 học sinh nam. Tổng số học sinh của lớp 4B nhiều hơn lớp 4A là 6 bạn. Hỏi số học sinh lớp 4B là bao nhiêu?

Xem đáp án

Số học sinh lớp 4A là: 

15 + 18 = 33 (học sinh)
Số học sinh lớp 4B là: 

33 + 6 = 39 (học sinh)

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận