Trắc nghiệm Toán 3 Bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ (Phần 2) có đáp án

  • 243 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho phép trừ có số bị trừ bằng 613 và hiệu bằng 372. Số trừ là

Xem đáp án

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
Số trừ là:
613 – 372 = 241
Vậy số trừ là 241.

Chọn B


Câu 3:

Tìm số trừ còn thiếu.

Số bị trừ

723

Số trừ

?

Hiệu

215

Xem đáp án

Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Số trừ cần tìm là: 723 – 215 = 508

Chọn C


Câu 4:

Tìm một số biết rằng tổng của số đó với 428 bằng hiệu của số có ba chữ số lớn nhất và số có ba chữ số nhỏ nhất?

Xem đáp án

Số có ba chữ số lớn nhất là: 999.
Số có ba chữ số nhỏ nhất là: 100.
Tổng của số cần tìm với 428 là: 999 – 100 = 899.
Số cần tìm là: 899 – 428 = 471.

Chọn A


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:+32=54

Xem đáp án

 +32=54

54 – 32 = 22

Vậy số thích hợp để điền vào ô trống là 22.

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận