Trắc nghiệm Toán 3 Bài 34: Luyện tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 287 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 59mm − 15mm + 32mm bằng

Xem đáp án

59mm − 15mm + 32mm = 44mm + 32mm = 76mm.

Chọn A


Câu 2:

140ml + 250ml = ?ml
Số thích hợp điền vào dấu ? là

Xem đáp án

Ta có:
140ml + 250ml = 390ml
Số thích hợp điền vào dấu ? là 390.

Chọn A


Câu 3:

Mẹ có ba túi muối. Túi thứ nhất nặng 550g. Túi thứ hai nặng 450g. Túi thứ ba nặng 3kg. Hỏi mẹ có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam muối?

Xem đáp án

Tổng khối lượng túi muối thứ nhất và túi muối thứ hai là:
550 + 450 = 1000 (g)
Đổi 1000g = 1kg.
Mẹ có tất cả số ki-lô-gam muối là:
1 + 3 = 4 (kg)

Chọn C


Câu 4:

Cô Hương có 1kg đường, cô đã dùng làm bánh hết 910g. Sau đó cô chia đều số đường còn lại vào 3 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường?

Xem đáp án

Đổi 1kg = 1000g.
Số gam đường còn lại là:
1000 – 910 = 90 (g)
Mỗi túi đường có số gam đường là:
90 : 3 = 30 (g)

Chọn A


Câu 5:

Cho hình vẽ sau.
Media VietJack
Biết AB = 230mm, AB − 12cm = BC, AB + BC = AC. Hỏi đoạn AC dài bao nhiêu mi-li-mét?

Xem đáp án

Đổi: 12cm = 120mm.
Độ dài đoạn BC là:
230 – 120 = 110 (mm)
Độ dài đoạn AC là:
230 + 110 = 340 (mm)

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận