Trắc nghiệm Toán 3 Bài 37: Chia số cho ba chữ số cho số có một chữ số (Phần 2) có đáp án

  • 226 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả phép tính 270 : 9 + 72 là:

Xem đáp án

Trong phép tính có phép chia và phép cộng, ta thực hiện phép chia trước.

270 : 9 + 72 = 30 + 72 = 102.

Chọn A


Câu 2:

Người ta xếp đều 912 gói bánh vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh?

Xem đáp án

Ta có:
Media VietJack
Số gói bánh trong mỗi thùng là:
912 : 4 = 228 (gói bánh)

Chọn A


Câu 3:

Kết quả phép tính 355 : 5 là

Xem đáp án

Media VietJack
Kết quả phép tính 355 : 5 = 71

Chọn B


Câu 4:

So sánh A = 905 : 5 và B = 390 : 6, ta có:

Xem đáp án

Đặt phép chia:
Media VietJack
A = 905 : 5 = 181
B = 390 : 6 = 65

Vì 181 > 65 nên A lớn hơn B.

Chọn A


Câu 5:

Một số đem chia cho 4 thì được 57. Hỏi số đó đem chia cho 6 thì được thương bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Theo bài một số chia cho 4 được 57, vậy số đó là: 57 × 4 = 228
Số đó chia cho 6 thì được: 228 : 6 = 38
Media VietJack
22 chia 6 được 3, viết 3.
3 nhân 6 bằng 18; 22 trừ 18 bằng 4.
Hạ 8, được 48; 48 chia 6 bằng 8, viết 8.
8 nhân 6 bằng 48; 48 trừ 48 bằng 00.
Vậy số cần tìm là 38.

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận