Trắc nghiệm Toán 3 Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số (Phần 2) có đáp án

  • 250 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

So sánh hai biểu thức sau:
12 × 2 và 54 – 30

Xem đáp án

Ta có:

12 × 2 = 24 và 54 – 30 = 24
Vậy 12 × 2 = 54 − 30.

Chọn C


Câu 2:

Khi ta gấp số 28 lên 3 lần rồi bớt đi 20 thì ta viết được biểu thức nào?

Xem đáp án

Khi ta gấp 3 lần số 28 rồi bớt đi 20 thì ta viết được biểu thức 28 × 3 − 20.

Chọn C.


Câu 3:

Giá trị của biểu thức 900 – 500 − 400 là:

Xem đáp án

900 – 500 − 400
= 400 − 400
= 0

Chọn B


Câu 4:

Biểu thức nào có giá trị bằng 525?

Xem đáp án

Ta có:

725 – 225 = 500
200 + 352 = 552
300 + 200 + 25 = 525
Vậy biểu thức 300 + 200 + 25 có giá trị bằng 525.

Chọn C


Câu 5:

Giá trị của biểu thức 98 : 2 + 124 là:

Xem đáp án

98 : 2 + 124
= 49 + 124
= 173

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận