Trắc nghiệm Toán 3 Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (Phàn 2) có đáp án

  • 265 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 50kg gạo, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 45kg gạo. Hỏi số gạo ngày thứ nhất cửa hàng bán được gấp mấy lần ngày thứ hai?

Xem đáp án

Số ki-lô-gam gạo ngày thứ hai cửa hàng bán được là:
50 – 45 = 5 (kg)
Số gạo ngày thứ nhất cửa hàng bán được gấp ngày thứ hai số lần là:
50 : 5 = 10 (lần)

Chọn B


Câu 2:

Bạn Hoa có 124 cái kẹo, bạn Hoa cho em 36 cái. Bạn Lan có 4 cái kẹo. Hỏi số kẹo còn lại của bạn Hoa gấp mấy lần số kẹo bạn Lan?

Xem đáp án

Số kẹo còn lại của Hoa là:
124 – 36 = 88 (cái)
Số kẹo còn lại của bạn Hoa gấp số kẹo bạn Lan một số lần là:
88 : 4 = 22 (lần)

Chọn C


Câu 3:

Số lớn là 32, số bé là 4. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé?

Xem đáp án

Số lớn gấp số bé một số lần là: 

32 : 4 = 8 (lần)

Chọn D


Câu 4:

Bao ngô nặng 42kg nặng gấp mấy lần bao ngô nặng 6kg?

Xem đáp án

Bao ngô 42kg nặng gấp bao ngô 6kg số lần là:
42 : 6 = 7 (lần).

Chọn C


Câu 5:

Thùng thứ nhất có 36 chiếc lọ. Số lọ trong thùng thứ hai là chữ số ở hàng đơn vị của số lọ trong thùng thứ nhất. Số lọ trong thùng thứ nhất nhiều gấp mấy lần số lọ trong thùng thứ hai?

Xem đáp án

Chữ số ở hàng đơn vị của số lọ trong thùng thứ nhất là 6 nên số lọ trong thùng thứ hai là 6 lọ.
Số lọ trong thùng thứ nhất nhiều gấp số lọ trong thùng thứ hai một số lần là: 

36 : 6 = 6 (lần)

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận