Trắc nghiệm Toán 3 Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2, 5; bảng chia 2, 5 (Phần 2) có đáp án

  • 234 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một người nuôi 24 con thỏ. Sau khi bán đi 8 con thỏ, người đó nhốt đều số con thỏ còn lại vào 2 chuồng. Hỏi mỗi chuồng đó nhốt mấy con thỏ?

Xem đáp án

Sau khi bán 8 con thỏ, còn lại số con thỏ là:
24 – 8 = 16 (con thỏ)
Mỗi chuồng có số con thỏ là:
16 : 2 = 8 (con thỏ)
Vậy mỗi chuồng có 8 con thỏ.

Chọn B


Câu 2:

Hàng trên có 5 cái thuyền, hàng dưới có số thuyền bằng số thuyền hàng trên nhân với 10. Hỏi cả hai hàng có bao nhiêu cái thuyền?

Xem đáp án

Hàng dưới có số cái thuyền là:
5 × 10 = 50 (cái thuyền)
Cả hai hàng có số cái thuyền là:
5 + 50 = 55 (cái thuyền)
Vậy cả hai hàng có 55 cái thuyền.

Chọn D


Câu 3:

Một cái thước dài 2dm. Hỏi 3 cái thước như vậy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Xem đáp án

3 cái thước dài số đề-xi-mét là:
2 × 3 = 6 (dm)
Đổi: 6dm = 60cm
Vậy ba cái thước như vậy dài 60cm.

Chọn B


Câu 4:

Kết quả của phép tính: 5 × 8 + 4 là

Xem đáp án

Ta có: 5 × 8 + 4 = 40 + 4 = 44
Vậy kết quả của phép tính 5 × 8 + 4 là 44.

Chọn A


Câu 5:

Mỗi nhóm có 5 học sinh. 4 nhóm như vậy có số học sinh là:

Xem đáp án

4 nhóm như vậy có số học sinh là:
5 × 4 = 20 (học sinh)

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận