Trắc nghiệm Toán 3 Bài 41: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000 (Phần 2) có đáp án

  • 350 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nam nghĩ ra một số biết số đó chia cho 4 đem cộng kết quả với 40 thì ta được số 50. Hỏi số Nam nghĩ là số nào?

Xem đáp án

Theo đề bài, ta có:

     :4     +4050

Số Nam nhận được sau khi chia cho 4 là:
50 – 40 = 10
Số Nam nghĩ khi chưa chia cho 4 là:
10 × 4 = 40

Chọn C


Câu 2:

Một ngày có 24 giờ. Hỏi 4 ngày có bao nhiêu giờ?

Xem đáp án

4 ngày có tổng số giờ là: 
24 × 4 = 96 (giờ)

Chọn C


Câu 3:

Trong các phép tính sau, phép tính nào có kết quả lớn nhất?

Xem đáp án

Ta có:
23 × 5 = 115
13 × 7 = 91
35 × 2 = 70
18 × 4 = 72
Vì 70 < 72 < 91 < 115 nên phép tính có kết quả lớn nhất là: 23 × 5

Chọn A


Câu 4:

Một trường tiểu học có 5 khối, mỗi khối có 3 lớp, mỗi lớp có 48 học sinh. Hỏi cả trường đó có bao nhiêu học sinh?

Xem đáp án

Mỗi khối có số học sinh là: 

48 × 3 = 144 (học sinh)
Cả trường có số học sinh là: 

144 × 5 = 720 (học sinh)

Chọn B


Câu 5:

Một cửa hàng bán được 105 cái bút đỏ, số bút xanh bán được gấp 3 số bút đỏ, số bút đen bán được gấp 4 lần số bút đỏ. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu cái bút các màu đỏ, xanh và đen?

Xem đáp án

Số bút xanh bán được là: 

105 × 3 = 315 (cái)
Số bút đen bán được là: 

105 × 4 = 420 (cái)
Cửa hàng bán được tổng số bút là: 

105 + 315 + 420 = 840 (cái)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận