Trắc nghiệm Toán 3 Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường (Phần 2) có đáp án

  • 279 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hình nào dưới đây thể hiện ba điểm A, B, C không thẳng hàng?

Media VietJack

Xem đáp án

Trên hình 2 ba điểm A, B, C không cùng nằm trên một đường thẳng nên không là ba điểm thẳng hàng.
Hình 1, hình 3, hình 4 ta thấy 3 điểm B, A, C cùng nằm trên một đường thẳng.

Chọn B


Câu 2:

Cho hình vẽ:
Media VietJack
Điểm nào là điểm ở giữa hai điểm H và I ?

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy H, A, I cùng nằm trên một đường thẳng nên H, A, I là ba điểm thẳng hàng và A là điểm ở giữa H và I.

Chọn A


Câu 3:

Trong các hình sau hình nào vẽ điểm A ở giữa hai điểm B và C?
Media VietJack

Xem đáp án

Hình 2 đúng.

Hình 1 sai vì B là điểm ở giữa hai điểm A và C.
Media VietJack
Hình 3 sai vì ba điểm A, B, C không cùng nằm trên một đường thẳng.

Media VietJack


Câu 4:

Đoạn đường từ nhà An đến trường nằm trên một đường thẳng và siêu thị là trung điểm của đoạn thẳng nối từ nhà An đến trường. Biết nhà An cách siêu thị 400m, hỏi nhà An cách trường bao xa ?

Media VietJack

Xem đáp án

Vì siêu thị là trung điểm đoạn đường từ nhà An đến trường nên đoạn đường từ siêu thị đến trường bằng đoạn đường từ nhà An đến siêu thị là 400m.
Vậy nhà An cách trường: 400 + 400 = 800 (m).

Chọn A


Câu 5:

Cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB, N là trung điểm đoạn thẳng AM.
MN = 25cm thì độ dài đoạn NB là bao nhiêu?

Xem đáp án

Ta có hình vẽ như sau:
Media VietJack
Vì N là trung điểm đoạn thẳng AM nên AM = MN × 2 = 25 × 2 = 50 (cm).
Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên MB = AM = 50cm.
M là điểm nằm giữa N và B nên: NB = MN + MB = 25 + 50 = 75 (cm).

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận