Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 11. Bảng nhân 8 (Phần 2) có đáp án

  • 186 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Giá trị của 8 × 9 + 283 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 8 × 9 + 283 = 72 + 283 = 355


Câu 2:

Một hộp bánh có 6 cái bánh. 8 hộp bánh như vậy có bao nhiêu cái bánh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thực hiện phép tính: 8 × 6 = 48.Vậy 8 hộp có 48 cái bánh.


Câu 3:

Từ một đoạn dây thép dài 52 m, người ta cắt ra 8 đoạn dây, mỗi đoạn dài 3m. Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu đề-xi-mét?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Độ dài đoạn dây bị cắt là8 × 3 = 24 (m)

Độ dài đoạn dây còn lại là52 – 24 = 28 (m)

Đổi 28 m = 280 dm

Vậy chiều dài còn lại của đoạn dây là 280 dm.


Câu 4:

Ngày đầu tiên cửa hàng bán được 2 kg gạo, ngày thứ hai cửa hàng bán được lượng gạo gấp 8 lần ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số kg gạo ngày thứ hai cửa hàng bán được là8 × 2 = 16 (kg)

Số kg gạo cả hai ngày cửa hàng bán được là16 + 2 = 18 (kg)

Vậy cả hai ngày cửa hàng bán được 18 kg gạo.


Câu 5:

Kết quả của phép tính 8 × 5 + 12 là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 8 × 5 + 12 = 40 + 12 = 52.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận