Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 12. Bảng nhân 9 (Phần 2) có đáp án

  • 202 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mai có 9 cái kẹo. Số kẹo của An gấp 3 lần số kẹo của Mai và nhiều hơn Hồng 4 cái kẹo. Bạn Hồng có bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì số kẹo của An gấp 3 lần số kẹo của Mai, nên số kẹo của Mai là: 9 × 3 = 27 (cái)

Vì An có nhiều hơn Hồng 4 cái kẹo, nên số kẹo của Hồng là: 27 − 4 = 23 (cái)


Câu 2:

Minh, Lan, Hoa mỗi người đều có 9 cái kẹo. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì mỗi bạn đều có 9 cái kẹo, nên số kẹo của cả ba bạn là:9 × 3 = 27 (cái kẹo)


Câu 3:

Trong các phép tính sau, có bao nhiêu phép tính đúng?9 × 9 + 15 = 969 × 4 – 25 = 159 × 5 – 13 + 12 = 44

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

9 × 9 + 15 = 81 + 15 = 96Vậy phép tính 9 × 9 + 15 = 96 là phép tính đúng

9 × 4 – 25 = 36 – 25 = 11Vậy phép tính 9 × 4 – 25 = 15 là phép tính sai.

9 × 5 – 13 + 12 = 45 – 13 + 12 = 44Vậy phép tính 9 × 5 – 13 + 12 = 44 là phép tính đúng.

Vậy trong các phép tính đã cho có 2 phép tính đúng.


Câu 4:

Kết quả của phép nhân 9 với số nào dưới đây lớn hơn 35?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Theo bảng nhân 9 ta có:

9 × 1 = 9

9 × 2 = 18

9 × 3 = 279 × 4 = 36Vì 36 > 35 nên kết quả của phép nhân 9 với 4 là số lớn hơn 35.


Câu 5:

Long mua 5 tập nhãn vở, mỗi tập có 9 cái nhãn vở. Hỏi Long mua tất cả bao nhiêu cái nhãn vở?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì mỗi tập có 9 cái nhãn vở, nên số nhãn vở Long đã mua là:9 × 5 = 45 (cái)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận