Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 17. Bảng chia 3 (Phần 2) có đáp án

  • 191 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cô giáo có 18 cái nhãn vở. Cô chia đều cho 3 bạn. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu cái nhãn vở?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Mỗi bạn có số nhãn vở là:18 : 3 = 6 (nhãn vở)


Câu 2:

Lớp 2A có 30 học sinh được chia đều thành 3 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mỗi hàng có số học sinh là: 30 : 3 = 10 (học sinh)


Câu 3:

Kết quả của phép tính 21 : 3 bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dựa vào bảng chia 3 ta có: 21 : 3 = 7.


Câu 4:

Có 9 con dê được chia vào 3 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có bao nhiêu con dê?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Mỗi chuồng có số con dê là:9 : 3 = 3 (con)


Câu 5:

Lấy số tròn chục liền trước của 33 chia cho số liền sau của 2 ta được kết quả là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số tròn chục liền trước của 33 là 30. Số liền sau của 2 là 3.30 : 3 = 10.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận