Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 20. Giảm đi một số lần (Phần 2) có đáp án

  • 216 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Nông trại nhà cô Tấm nuôi gà và vịt. Số gà là 60 con. Nếu giảm số gà đi 6 lần thì được số vịt. Nhà cô Tấm nuôi bao nhiêu con gà và vịt?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số vịt nhà cô Tấm là:60 : 6 = 10 (con)Tổng số gà và vịt nhà cô Tấm là:60 + 10 = 70 (con)


Câu 3:

Tủ lạnh cao 1m 50cm. Giảm chiều cao của tủ lạnh đi 5 lần thì được chiều cao của thùng gạo. Thùng gạo cao bao nhiêu đề-xi-mét?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đổi: 1m 50cm = 150 cm = 15 dm.Chiều cao của thùng gạo là:15 : 5 = 3 (dm)


Câu 5:

Một cửa hàng có 45kg gạo. Sau khi bán, số gạo giảm đi 5 lần. Hỏi cửa hàng đã bán đi bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là: 45 : 5 = 9 (kg).Cửa hàng đã bán số ki-lô-gam gạo là: 45 – 9 = 36 (kg)Vậy cửa hàng đã bán được 36 kg gạo.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận