Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 31. Nhân số tròn chục với số có một chữ số (Phần 2) có đáp án

  • 173 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong năm học trước, Lan có số bông hoa điểm 10 bằng số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số nhân với 2. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu bông hoa điểm 10.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là: 10Lan có số bông hoa điểm 10 là: 10 × 2 = 20 (bông hoa điểm 10)


Câu 2:

Một phép nhân có thừa số thứ nhất là số nhỏ nhất có hai chữ số, thừa số thứ hai là 3. Tích của hai số đó là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Số nhỏ nhất có hai chữ số là: 10.
Vậy tích của hai số đó là: 10 × 3 = 30.


Câu 3:

Tính nhẩm: 30 × 5

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

3 chục × 5 = 15 chục

Vậy 30 × 5 = 150


Câu 4:

Mỗi sọt có 40kg khoai lang. Hỏi 2 sọt có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam khoai lang?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

2 sọt có số ki-lô-gam khoai lang là:

40 × 2 = 80 (kg)


Câu 5:

Quan sát tranh và chọn phép nhân thích hợp:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phép nhân thích hợp là: 20 × 3 = 60


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận