Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 38. Luyện tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 173 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một người nuôi 135 con vịt, người đó đã bán \(\frac{1}{5}\) số vịt đó, hỏi người đó đã bán được bao nhiêu con vịt?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Người đó đã bán được số vịt là135 : 5 = 27 (con vịt)


Câu 2:

Một đội đồng diễn thể dục có 448 học sinh, trong đó có \(\frac{1}{4}\) số học sinh là học sinh nam. Hỏi đội đó có bao nhiêu học sinh nữ.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số học sinh nam của đội đồng diễn là448 : 4 = 112 (học sinh)Đội văn nghệ có số học sinh nữ là448 – 112 = 336 (học sinh)


Câu 3:

Mẹ và chị hái được 60 quả cam. Số cam của mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả cam.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Mỗi hộp có số quả cam là60 : 5 = 12 (quả cam)


Câu 4:

Một số đem chia cho 2 thì được thương là 93 và không có dư, lấy số đó chia cho 6 thì được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số cần tìm là:93 × 2 = 186Số đó đem chia cho 6 thì được kết quả là:186 : 6 = 31.


Câu 5:

Số nào dưới đây khi chia cho 5 có số dư bằng 0?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta đặt phép chia:

Như vậy 211 : 5 = 42 (dư 1);Tương tự 135 : 5 = 27;923 : 5 = 184 (dư 3) ;456 : 5 = 91 (dư 1)Vậy số khi chia cho 5 có số dư bằng 0 là 135.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận