Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 50. Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác (Phần 2) có đáp án

  • 227 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chu vi tứ giác có độ dài bốn cạnh đều bằng 2cm là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chu vi tứ giác có độ dài bốn cạnh đều bằng 2cm là:2 + 2 + 2 + 2 = 2 × 4 = 8 (cm)Vậy đáp án đúng là 8cm.


Câu 2:

Chu vi tam giác có độ dài ba cạnh đều bằng 5cm là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chu vi tam giác có độ dài ba cạnh đều bằng 5cm là:5 + 5 + 5 = 15 (cm)Vậy đáp án đúng là 15cm.


Câu 3:

Cho hình tứ giác có độ dài các cạnh là 3cm; 5cm; 2cm; 4cm. Chu vi hình tứ giác đó bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chu vi hình tứ giác là:3 + 5 + 2 + 4 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14 (cm).Vậy đáp án đúng là 14cm.


Câu 4:

Cho hình tam giác có độ dài ba cạnh là 7cm; 2cm; 8cm. Chu vi hình tam giác đó bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chu vi hình tam giác đã cho là:7 + 2 + 8 = 9 + 8 = 17 (cm)Vậy đáp án đúng là 17cm.


Câu 5:

Tứ giác ABCD có độ dài cạnh AB = AD = 10cm, độ dài cạnh BC bằng độ dài cạnh CD và chu vi tứ giác ABCD bằng 36cm. Độ dài cạnh BC bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tứ giác ABCD có độ dài cạnh AB = AD = 10cm, CB = CD.Chu vi tứ giác ABCD bằng tổng độ dài các cạnh của tứ giác ABCD.Khi đó tổng độ dài 2 cạnh BC, CD bằng 36 – 10 – 10 = 16 (cm).Vì độ dài cạnh BC bằng độ dài cạnh CD nên độ dài cạnh BC là16 : 2 = 8 (cm).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận