Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 7. Bảng nhân 4 (Phần 2) có đáp án

  • 196 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 4 × 3 − 12 bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

4 × 3 – 12 = 12 – 12 = 0.


Câu 2:

Cho phép so sánh : 4 × 6 ... 25.Dấu thích hợp cần điền vào chỗ ba chấm để được phép so sánh đúng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì 4 × 6 = 24 và 24 < 25 nên 4 × 6 < 25.

Vậy dấu thích hợp cần điền vào chỗ ba chấm để được phép so sánh đúng là <


Câu 3:

Phép tính 4 × 5 có kết quả bằng kết quả của phép tính nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

4 × 5 = 20

2 × 10 = 20.

2 × 8 = 16.

2 × 9 = 18.

2 × 7 = 14.

Do đó: 4 × 5 = 2 × 10.


Câu 4:

Số cần điền vào ô trống để được phép tính đúng là

 Số cần điền vào ô trống để được phép tính đúng là (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Em thử các số vào ô trống và tính.

4 × 4 – 6 = 16 – 6 = 10.

4 × 3 – 6 = 12 – 6 = 6.

4 × 5 – 6 = 20 – 6 = 14.

4 × 2 – 6 = 8 – 6 = 2.

Vậy số cần điền vào ô trống để được phép tính đúng là 4.


Câu 5:

Cho phép tính 4 × 5 + 12 = 34.Kết quả của phép tính đã cho đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

4 × 5 + 12 = 20 + 12 = 32.

Vậy kết quả của phép tính đã cho là sai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận