Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 9. Gấp một số lên một số lần (Phần 2) có đáp án

  • 265 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hà có 5 quả cam. Số cam của Nam gấp 3 lần số quả cam của Hà. Hỏi Nam có bao nhiêu quả cam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nam có số quả cam là:5 × 3 = 15 (quả)


Câu 2:

Nam có 3 quả cam, số quả cam của Tùng gấp 3 lần số quả cam của Nam. Hỏi Tùng có nhiều hơn Nam bao nhiêu quả cam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tùng có số quả cam là:3 × 3 = 9 (quả)

Tùng có nhiều hơn Nam số quả cam là:9 – 3 = 6 (quả)


Câu 3:

Hùng có 4 cái kẹo, số kẹo của Loan gấp 2 lần số kẹo của Hùng. Hỏi Loan có bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì số kẹo của Loan gấp 2 lần số kẹo của của Hùng nên số kẹo của Loan là:4 × 2 = 8 (cái kẹo)


Câu 4:

Mai có 3 bông hoa, số bông hoa của Loan gấp 2 lần số bông hoa của Mai. Hỏi Loan có bao nhiêu bông hoa?

Xem đáp án
Hướng dẫn giải

Vì số bông hoa của Loan gấp 2 lần số bông hoa của của Mai nên số bông hoa của Loan là:3 × 2 = 6 (bông hoa)


Câu 5:

Hùng có 5 viên bi, số bi của Mai gấp 3 lần số bi của Hùng.Hỏi cả hai bạn Hùng và Mai có tất cả bao nhiêu viên bi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì số bi của Mai gấp 3 lần số bi của Hùng, nên Mai có số viên bi là: 5 × 3 = 15 (viên bi)

Hai bạn Hùng và Mai có tất cả số viên bi là: 15 + 5 = 20 (viên bi)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận